Soil subsidence in Dutch Peatlands challenges for sound policy and decision making

Soil subsidence in Dutch Peatlands challenges for sound policy and decision making
 o.p.r.vanvliet    01 Mar 2021 : 08:44
 None    Research

Paper in Milieu & Recht by Martijn van Gils, Frank Groothuijse, Marleen van Rijswick & Esther Stouthamer

Soil subsidence is a  major societal problem in the Netherlands, particularly in low-lying peatlands. This paper suggests that a different, more targeted approach to soil subsidence is needed to mitigate the adverse effects of  soils subsidence as much as possible. At the same time, such an approach faces legal and administrative challenges.


Abstract: Bodemdaling is in Nederland een groot maatschappelijk probleem, met name in de laaggelegen veengebieden. In dit artikel wordt beschreven dat een andere, meer doeltreffende aanpak van bodemdaling nodig is om de nadelige gevolgen van bodemdaling zoveel mogelijk te beperken, maar dat er tegelijkertijd juridisch-bestuurlijke knelpunten bestaan voor zo’n aanpak. Eerst wordt geschetst wat de (menselijke) oorzaken van bodemdaling zijn en welke problemen bodemdaling veroorzaakt in landelijke en stedelijke veengebieden. Vervolgens gaat het artikel verder in op de juridisch-bestuurlijke knelpunten die verhinderen dat een andere, meer effectieve aanpak van bodemdaling tot stand komt: bestuurlijke versnippering en de nadelige gevolgen daarvan (gebrek aan bestuurlijke regie en een gebrekkige afstemming van taken en bevoegdheden) en het veelal ontbreken van een bodemdalingsdoelstelling. Tenslotte worden enkele voorstellen gedaan waarmee deze knelpunten mogelijk kunnen worden weggenomen."

Authors: Martijn van Gils, Frank Groothuijse, Marleen van Rijswick & Esther Stouthamer. View the full paper on ResearchGate.0 Comments