Werkpakketten

WP1 - Meten en monitoren

Meting en monitoring (doelen 1-2) van bodemdalingspercentages op lokale en regionale schaal: Door middel van InSAR-satellietradartechnologie beelden maken met hoge spatiotemporele resoluties en deze integreren met geofysische modelleringstechnieken om de totale bodembeweging te ontleden in ondiepe en diepe en antropogene en natuurlijke bijdragen, met inbegrip van met de zeespiegelstijging samenhangende bodemdalingscomponenten.
We ontwikkelen InSAR-technieken voor het monitoren van zachte bodemdaling in landbouw- en stedelijke gebieden, met ontwarring van signalen van extractie van grondwater, zout, en fossiele brandstoffen (inverse modellering) en glacio- en hydro-isostasie (GIA-modellering, gravimetrie, achtergrond regionale relatieve zeespiegelstijging).

Lees meer..

WP2 - Mechanismen en broeikasgasemissies

Mechanismen en broeikasgasemissies (doelen 1-2-3): ontrafelen, begrijpen en kwantificeren van de processen van bodemdaling die op elkaar inwerken, zoals veenoxidatie met de bijbehorende broeikasgasemissies, verdichting, krimp, kruip, en onderzoeken van de milieueffecten van maatregelen ter beperking van bodemdaling. Dit werkpakket omvat het parametriseren en kalibreren van procesmodellen die worden gebruikt om bodemdaling te analyseren en te voorspellen.

Lees meer..

WP3 - Impact analyse

WP 3 richt zich op de fysieke en economische effecten van bodemdaling. Het werkt aan ruimtelijke voorspellingen voor bodemdaling onder verschillende scenario's, het ontwikkelen van nieuwe methoden om schade van bodemdaling in te schatten en het vertalen van fysieke effecten in kosten en baten, inclusief de evaluatie van verschillende mitigatie-opties. Zo slaat het een brug tussen kennis over effecten van bodemdaling en besluitvorming.

Lees meer..

WP4 - Maatregelen, governance benaderingen en juridisch raamwerk

WP4 focust op oplossingen voor het bodemdalingsvraagstuk: technische, bestuurlijke of juridische maatregelen om de snelheid van bodemdaling te verminderen (mitigatie), ons aan te passen aan de gevolgen ervan (adaptatie) of benadeelden tegemoet te komen (compensatie). We onderzoeken het nut, de noodzaak en de haalbaarheid van deze maatregelen. Maar het bestuurlijk en juridisch onderzoek biedt ook een ‘helikopter view’: hoe kijken verschillende partijen tegen het probleem van bodemdaling aan; in hoeverre wordt besluitvorming gevoed door relevante kennis; hoe vindt er afweging plaats tussen mogelijk tegengestelde belangen? Techniek, bestuur en recht zijn alle drie nodig om te zorgen dat maatregelen zowel effectief als legitiem zijn.

Lees meer..

WP5 - Kennisbenutting en ondernemerschap

Vertalen van wetenschappelijke resultaten naar de praktijk in nauwe samenwerking met kennisgebruikers en ondernemers; ontwerp en ontwikkeling van innovatieve mitigatie- en beheersstrategieën onder verschillende scenario's van sociaaleconomische en klimatologische omstandigheden; faciliteren van een optimale benutting van kennis, bodemdalingsvoorspellingen en potentiële maatregelenpakketten.

Lees meer..