Bodemdaling

Wat is bodemdaling?Nwaloss Historiclandsubidencegraph

Bodemdaling of bodemverzakking is het zakken van het niveau van de bodem, zonder dat daar direct horizontale verschuiving mee gemoeid is. In Nederland zien we op grote schaal bodemdaling in veengronden in polders, waar de waterstand kunstmatig laag wordt gehouden, bijvoorbeeld voor landbouw of de bouw van huizen. Door het verlies aan water gaat het veen inklinken. Bodemdaling gebeurt ook als gevolg van gaswinning. Internationaal is bodemdaling ook een probleem, bijvoorbeeld in Jakarta in Indonesië.

Meten, monitoren en modelleren

LOSS brengt gegevens en model-modules bij elkaar waarmee de opeenstapeling van oorzaken van maaivelddaling in polders met slappe bodems achterhaald kan worden en toekomstprojectie mogelijk wordt. Dit gebeurt vooral in werkpakketten 1, 2 en 3.

Perspectieven en maatregelen

LOSS onderzoekt, verkent en test nieuwe omgangsvormen met bodemdaling en de schuring die door dit probleem en haar kosten ontstaat, vanuit het perspectief van burgers, bedrijven, bestuurders, vergunningen, planologie, wetgeving. Dit gebeurt door het uitdiepen van case studies en uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBAs), waarin partijen gezamenlijk paletten maatregelen kunnen afwegen en een goede keuze kunnen maken. Dit gebeurt in werkpakketten 3, 4 en 5.

Samen werken

Bodemdaling is een heel complex probleem, waar onderzoekers, bedrijven, overheid, en samenleving allemaal kunnen en moeten bijdragen. Binnen LOSS werken we samen met een brede groep partners, en daarbuiten stemmen we ons werk af met andere initiatieven op het gebied van bodemdaling