NWA-LOSS

NWA-LOSS research programme

Ongoing subsidence is a complex problem in the Dutch lowlands for cities and polder land. As subsidence proceeds, old strategies for coping with it reach bottom limits as they do not fix or remove the roots of the problem. The research programme NWA-LOSS (Living on Soft Soils, funded from the National Science Agenda) is ran by a broad consortium of research institutes and societal partners in the Netherlands. Read about our programme.

Veel veen- en kleigebieden in ons land hebben te maken met bodemdaling. De gevolgen van bodemdaling voor de samenleving zijn groot. In bebouwd gebied zien we schade aan woningen, cultureel erfgoed en aan infrastructuur. In landelijk gebied zien we vernatting, verzilting en een vergroot risico van overstroming. In het landelijk veenweidegebied is naast bodemdaling ook de emissie van broeikasgassen een probleem.

Naarmate de bodemdaling voortschrijdt, worden de huidige strategieën hoe daarmee om te gaan, steeds minder effectief. Maar hoe moet het dan wel? Om dat te bepalen is een solide kennisbasis nodig. NWA-LOSS werkt aan deze kennisbasis. In het onderzoeksprogramma wordt kennis ontwikkeld over waardoor en hoe de bodem daalt en hoe je bodemdaling kan voorspellen. Ook wordt onderzocht welke technische, bestuurlijke of juridische maatregelen er zijn om met bodemdaling om te gaan.

Met deze kennis kunnen we onze strategieën aanpassen en werken aan een bodemdalingsbestendig Nederland. Lees meer over onze aanpak en doelen.

Het onderzoeksprogramma NWA-LOSS (Living on Soft Soils, gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda) wordt uitgevoerd door een breed consortium van universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke partners in Nederland.

Work packages

Werkpakketten

Het onderzoek binnen LOSS is georganiseerd in vijf werkpakketten. Elk werkpakket onderzoekt een onderdeel van bodemdaling: meten en monitoren, ontrafelen van mechanismen, impactanalyse, mogelijke maatregelen en mogelijke governance-benaderingen. Lees meer over de werkpakketten en de (tussentijdse) resultaten.

See also our Dutch website

This English website extensively covers the research of our PhD candidates and Postdocs, organised in Work Packages. Pages in Dutch target our societal partners, including details on real-world case studies in several municipalities, water board areas and provinces in the west, centre and north of the Netherlands.

Engelse website

De Engelstalige website gaat uitgebreid in op het onderzoek van onze promovendi en postdocs. Meer diepgang over de voortgang in de werkpakketten en bijvoorbeeld de wetenschappelijke publicaties vind u op die website.
De Engelstalige website gaat uitgebreid in op het onderzoek van onze promovendi en postdocs. Meer diepgang over de voortgang in de werkpakketten en bijvoorbeeld de wetenschappelijke publicaties vind u op die website.

Home