NWA-LOSS

Werkpakketten

Het onderzoek binnen LOSS wordt uitgevoerd binnen vijf werkpakketten. Elk van deze werkpakketten heeft een eigen focus. Zowel binnen de werkpakketten als ertussen wordt intensief samengewerkt. Resultaten uit het ene onderzoek bieden de basis voor het andere onderzoek. Deze pagina beschrijft waar de werkpakketten over gaan, welke onderzoeken worden uitgevoerd en wat de (voorlopige) resultaten zijn.

Wilt u meer de diepte in (bijvoorbeeld het gehele wetenschappelijke document lezen), dan verwijzen wij u naar de Engelstalige LOSS website.


WP1 – Meten en monitoren
In dit werkpakket wordt onderzoek gedaan naar optimale meetmethoden en naar mogelijkheden om de oorzaken van bodembeweging te ontrafelen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan het kwantificeren van diepe en ondiepe oorzaken en aan antropogene (menselijke) en natuurlijke oorzaken van bodembeweging. Ook worden bodemdalingsaspecten meegenomen die verband houden met de zeespiegelstijging (bijvoorbeeld verzilting). Lees meer over WP1


WP2 – Mechanismen en broeikasgasemissies

In dit werkpakket worden de processen beschreven en gekwantificeerd. Het gaat over processen die elkaar onderling beïnvloeden, zoals veenoxidatie met bijbehorende GHG-emissies, verdichting, krimp, kruip en de milieugevolgen van maatregelen om bodemdaling te remmen. Lees meer over WP2


WP3 – Impactanalyse
WP 3 richt zich op de fysische en economische gevolgen van bodemdaling. Het werkpakket zal ruimtelijke prognoses opleveren voor bodemdaling. Dit onderzoek gebruikt verschillende gezichtspunten: het ontwikkelen van nieuwe methoden om bodemdaling-gerelateerde schade te schatten, het vertalen in kosten en baten van fysieke effecten en het evalueren van bestaande mitigatie-opties. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen kennis over effecten van bodemdaling en governance/ besluitvorming. Lees meer over WP3


WP4 – Maatregelen en governance-benaderingen
WP4 richt zich op technische, bestuurlijke en juridische maatregelen om met bodemdaling om te gaan. Het gaat om het remmen (mitigatie) van bodemdaling, aanpassen aan de gevolgen (adaptatie) en compenseren van bodemdaling-gerelateerde schade  (compensatie). In dit werkpakket onderzoeken we nut, noodzaak en haalbaarheid van maatregelen. Daarnaast zal het bestuurlijk en juridisch onderzoek een overzicht geven van welke perspectieven de verschillende actoren op de aanpak van bodemdaling hebben; in hoeverre besluitvorming wordt gefaciliteerd door bruikbare kennis; en hoe er rekening wordt gehouden met verschillende mogelijk tegenstrijdige belangen. Technologie, bestuur en wetgeving zijn allemaal nodig om ervoor te zorgen dat maatregelen zowel legitiem als effectief zijn. Lees meer over WP4


WP5 – Kennisbenutting en ondernemerschap

In dit werkpakket vertalen we de wetenschappelijke resultaten naar de praktijk. In nauwe samenwerking met kennisgebruikers, zoals overheden en ondernemers ontwerpen en ontwikkelen we innovatieve mitigatie- en beheerstrategieën. Daarnaast wordt in dit werkpakket gewerkt aan kennisdoorwerking en het optimaliseren van de inzet van kennis, bodemdalingsprognoses en mogelijke maatregelenpakketten bij onze partners in de maatschappij. Lees meer over WP5