NWA-LOSS

Werkpakketten

Een belangrijk aspect van LOSS is dat we het onderzoek uitvoeren binnen vijf gedefinieerde werkpakketten. Elk van deze werkpakketten heeft een eigen focus. Zowel binnen de werkpakketten als tussen de wordt intensief samengewerkt en resultaten uit het ene onderzoek bieden de basis voor het andere onderzoek. Waar het werkpakket over gaat, welke onderzoeken worden uitgevoerd en de (voorlopige) resultaten zijn te vinden op deze pagina.

Wilt u meer de diepte in (bijvoorbeeld het gehele wetenschappelijk paper lezen), zult u merken dat wij verwijzen naar de Engelstalige LOSS website.

WP1 – Meten en monitoren

In dit werkpakket wordt onderzoek gedaan om de totale bodembeweging te ontwarren en het verschil te ontmantelen tussen ondiepe en diepe bodembeweging en tussen antropogene (menselijke) en natuurlijke bijdragen. Ook worden bodemdalingsaspecten die verband houden met de zeespiegelstijging meegenomen (bijvoorbeeld verzilting).

Lees meer over WP1

WP2 – Mechanismen en broeikasgasemissies

In dit werkpakket worden de verzakkingsprocessen ontrafeld en gekwantificeerd. Het gaat over processen die elkaar onderling beïnvloeden zoals veenoxidatie met bijbehorende GHG-emissies, verdichting, krimp, kruip en onderzoeken van de milieu-impact van maatregelen om bodemdaling te remmen.

Lees meer over WP2

WP3 – Impactanalyse

WP 3 richt zich op de fysieke en economische gevolgen van bodemdaling. Het werkpakket zal ruimtelijke prognoses opleveren voor bodemdaling onder verschillende scenario’s, nieuwe methoden ontwikkelen om bodemdalinggerelateerde schade te schatten en fysieke effecten te vertalen in kosten en baten en bestaande mitiagtieopties evalueren. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen kennis over effecten van bodemdaling en governance/ besluitvorming.

Lees meer over WP3

WP4 – Maatregelen en governance-benaderingen

WP4 richt zich op technische, bestuurlijke of juridische maatregelen om met bodemdaling om te gaan. Het gaat om het remmen (mitigatie), aanpassen aan de gevolgen (adaptatie) en om bodemdaling-gerelateerde schade te compenseren (compensatie). In het werkpakket onderzoeken we nut, noodzaak en haalbaarheid van maatregelen. Daarnaast zal het bestuurlijk en juridisch onderzoek een overzicht geven welke perspectieven hebben verschillende actoren op de aanpak van bodemdaling; in hoeverre wordt besluitvorming gefaciliteerd door bruikbare kennis; en hoe wordt rekening gehouden met verschillende mogelijk tegenstrijdige belangen? Technologie, bestuur en wetgeving zijn allemaal nodig om ervoor te zorgen dat maatregelen zowel legitiem als effectief zijn.

Lees meer over WP4

WP5 – Kennisbenutting en ondernemerschap

In dit werkpakket vertalen we de wetenschappelijke resultaten naar de praktijk. In nauwe samenwerking met kennisgebruikers en ondernemers ontwerpen en ontwikkelen we innovatieve mitigatie- en beheerstrategieën. Daarnaast is wordt in dit werkpakket gewerkt aan kennisdoorwerking en het optimaliseren van de inzet van kennis, bodemdalingsprognoses en mogelijke maatregelenpakketten bij onze partners in de maatschappij.

Lees meer over WP5