NWA-LOSS

Programma

Het NWA-LOSS is een onderzoeksprogramma dat het probleem van bodemdaling op een geïntegreerde manier aanpakt. Fundamenteel onderzoek naar bodemdalingsprocessen wordt gekoppeld aan de sociaaleconomische gevolgen, aan governance en aan mogelijkheden in de wet- en regelgeving. Ook werken de onderzoekers intensief samen met elkaar, het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving.

Waarom NWA-LOSS?

Veel veen- en kleigebieden in ons land hebben te maken met bodemdaling. De gevolgen van bodemdaling voor de samenleving zijn groot. Bodemdaling is een complex probleem in zowel steden als in het landelijk gebied. In bebouwd gebied zien we schade aan woningen, cultureel erfgoed en aan wegen, riolering, kabels en leidingen. In het landelijk veenweidegebied is, naast de bodemdaling zelf, ook de emissie van broeikasgassen een probleem (voor meer informatie over bodemdaling zie het kopje bodemdaling en ‘living on soft soils’).
Naarmate de bodemdaling voortschrijdt, worden de huidige strategieën hoe daarmee om te gaan steeds minder effectief. Maar hoe moet het dan wel? Om dat te bepalen is een solide kennisbasis nodig. LOSS werkt aan deze kennisbasis en ontwikkelt kennis over de oorzaken van bodemdaling, hoe je bodemdaling kunt voorspellen en welk beleid relevant en kansrijk is bij voorkomen van en omgaan met bodemdaling. Met deze kennis kunnen we onze strategieën aanpassen en werken we aan een bodemdalingsbestendig Nederland.

Maatschappelijke impact

LOSS streeft naar positieve maatschappelijke impact door ‘bij te dragen aan op kennis gebaseerde, goed geïnformeerde besluitvorming over bodemdaling’.  LOSS werkt daarom aan het ontwikkelen van een integrale aanpak om te komen tot haalbare, legitieme en duurzame oplossingen voor het beheersen van de negatieve maatschappelijke effecten van bodemdaling, waarbij fundamenteel onderzoek naar bodemdalingsprocessen wordt gekoppeld aan de sociaaleconomische impact van bodemdaling, aan beleidsvorming en aan mogelijkheden in wet- en regelgeving.

In het ‘LOSS Impact Plan’ is de beoogde impact en hoe de LOSS-resultaten daaraan kunnen bijdragen, uitgebreid beschreven.

Werken met werkpakketten

Bij het ontwerp van het programma is er gekozen voor werken in werkpakketten. De inhoud van de werkpakketten is gebaseerd op de (beleids)cyclus bij het omgaan met problemen als bodemdaling (zie figuur 1). Elk werkpakket levert zo direct bruikbare kennis op voor activiteiten van de gekoppelde stap in de beleidscyclus.

Werkpakketten 1, 2 en 3 hebben een focus op meten, monitoren, begrijpen en modelleren. LOSS brengt gegevens en modelleringstools samen om de verschillende oorzaken achter de bodemdaling te ontwarren en om voorspellingen te verbeteren.

Werkpakketten 4 en 5 hebben een focus op maatregelen, mitigatie-strategieën, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en afwegingskaders. LOSS onderzoekt, verkent en test nieuwe manieren van omgaan met bodemdaling. Ook onderzoekt LOSS de verhoudingen tussen partijen en de gevolgen van kosten en baten op deze verhoudingen. Hiervoor wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken, onder andere die van burgers, bedrijven, overheid, ruimtelijke ordening en recht. Er worden cases gebruikt en maatschappelijke kosten-batenanalyses ingezet.Figuur 1. Het programmakader en de aanpak sluiten aan op de beleidscyclus. Dit om de onderzoeksresultaten in het beleid te laten landen en de implementatie van effectieve maatregelen te vergemakkelijken. WP 1 en 2 behandelen meten en analyseren van mechanismen, WP3 de kwantificering van effecten, WP4 en 5 het ontwerpen van maatregelen en het evalueren van prestaties.

Lees meer over de inhoud van de werkpakketten, de onderzoeken en de (tussen)resultaten die het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.