NWA-LOSS

Programma

Het NWA-LOSS is een geïntegreerd onderzoeksprogramma dat het probleem van bodemdaling op een holistische manier aanpakt. Fundamenteel onderzoek naar bodemdalingsprocessen wordt gekoppeld aan de sociaaleconomische impact van bodemdaling en aan governance en wettelijk kaderontwerp. Ook wordt intensief samengewerkt met en tussen onderzoekers, bedrijfsleven, overheid en samenleving.

Waarom NWA-LOSS

Veel gebieden in ons land hebben te maken met veen- en kleibodemdaling. De gevolgen van bodemdaling op de samenleving zijn groot. Het is een complex probleem in zowel steden als in het polderland. In bebouwd gebied zien we schade aan woningen, cultureel erfgoed en de aan wegen, riolering en overige kabels en leidingen. In het landelijk veenweidegebied is naast bodemdaling ook de emissie van broeikasgassen een probleem (voor meer informatie over bodemdaling zie het kopje ‘bodemdaling en ‘living on soft soils’).
Naarmate de bodemdaling voortschrijdt worden de huidige strategieën voor de omgang ermee steeds minder effectief. Maar hoe moet het dan wel? Om dat te bepalen is een solide kennisbasis nodig. LOSS werkt aan deze kennisbasis en ontwikkeld kennis over de waarom en hoe bodem daalt, hoe je bodemdaling kan voorspellen en welke governance relevant is bij het omgaan of voorkomen ervan. Met deze kennis kunnen we onze strategieën aanpassen en werken aan een bodemdalingsbestendig Nederland.

Maatschappelijke impact

LOSS streeft naar maatschappelijk impact door ‘bij te dragen aan op kennis gebaseerde, goed geïnformeerde besluitvorming over bodemdaling’. Het algemene doel van dit programma sluit daar bij aan. Het ontwikkelen van een integrale aanpak om te komen tot:

  • haalbare, legitieme en duurzame oplossingen voor het beheersen van de negatieve maatschappelijke effecten van bodemdaling,
  • waarbij fundamenteel onderzoek naar bodemdalingsprocessen wordt gekoppeld aan de sociaaleconomische impact van bodemdaling
  • en aan governance en wettelijk kaderontwerp.

In het ‘LOSS Impact Plan’ is de beoogde impact en hoe LOSS resultaten daaraan kunnen bijdragen uitgebreid beschreven.

Werken met werkpakketten

Om de resultaten direct te kunnen gebruiken in de beleidsvorming, is bij het ontwerp van het programma gekozen in werkpakketten te werken. De inhoud van de werkpakketten is gebaseerd op de cyclus bij het omgaan met problemen als bodemdaling (zie figuur 1). Elk werkpakket levert direct bruikbare kennis op voor activiteiten van de gekoppelde stap in de beleidscyclus.

Werkpakketten 1, 2 en 3 hebben een focus op meten, monitoren en modelleren. LOSS brengt gegevens en modelleringstools samen om de cumulatieve oorzaken achter de bodemdaling te ontwarren en om voorspellingen beter te maken.

Werkpakketten 3, 4 en 5 hebben een focus maatregelen, mitigatiestrategieën, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) en het ontwikkelen van afwegingskaders. LOSS onderzoekt, verkent en test nieuwe manieren van omgaan met bodemdaling. Ook onderzoekt LOSS de verhoudingen tussen partijen en de impact van kosten en baten op deze verhoudingen. Hiervoor wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken, onder andere die van burgers, bedrijven, overheid, ruimtelijke ordening en recht. Hiervoor worden cases gebruikt en worden maatschappelijke kosten-batenanalyses ingezet.


Figuur 1. Het programmakader en de aanpak sluiten aan op de beleidscyclus om de onderzoeksresultaten in het beleid te laten opnemen en de implementatie van effectieve maatregelen te vergemakkelijken. WP 1 en 2 behandelen bodemdaling meten en analyseren van mechanismen, WP3 de kwantificering van effecten, WP4 en 5 het ontwerpen van maatregelen en het evalueren van prestaties.

Lees meer over de inhoud van de werkpakketten, de onderzoeken en de (tussen)resultaten die het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.