NWA-LOSS

WP4 – Maatregelen en governancebenaderingen

WP4 richt zich op technische, landschapsecologische, bestuurlijke en juridische maatregelen om met bodemdaling om te gaan. Het gaat om het remmen van bodemdaling (mitigatie), aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling (adaptatie) en compenseren van aan bodemdaling gerelateerde schade (compensatie). In het werkpakket onderzoeken we de waarde, neveneffecten, kennislacunes en landschappelijke inpassing van een grote diversiteit aan maatregelen.

Het bestuurlijk onderzoek zal eerst een overzicht geven van de bestuurlijke uitdagingen, om vervolgens vanuit een duurzaamheidsperspectief te kijken naar de geschiktheid van bestaande en nieuwe sturingsbenaderingen.

Het juridisch onderzoek richt zich ten eerste op de juridische verplichtingen die er vanuit het Europese en nationale recht bestaan om (de gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken. Ten tweede wordt onderzocht hoe geschikte maatregelen kunnen worden geïmplementeerd met het juridisch instrumentarium dat overheden ter beschikking staat, en hoe geschikte sturingsbenaderingen juridisch kunnen worden vormgegeven.

Technologie, landschapsecologie, bestuur en wetgeving zijn alle nodig om vorm te geven aan effectieve en legitieme maatregelen, die aansluiten op een variatie aan natuurlijke en stedelijke omstandigheden, recht doen aan verschillende belangen, nieuwe keuzes in de toekomst toelaten en risico’s spreiden.

Deelprojecten:

WP4.1 – Technische maatregelen
Dit deelproject onderzoekt technische maatregelen om de negatieve gevolgen van bodemdaling te voorkomen.

WP4.2 – Governance van bodemdaling
De governance van bodemdaling.

WP4.3 – Juridische aspecten van bodemdaling: verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
De juridische aspecten van bodemdaling, waaronder de verantwoordelijkheden van verschillende (decentrale) overheden voor het maken van beleid en besluiten ten aanzien van bodemdaling, en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door (maatregelen om) bodemdaling tegen te gaan.

 

 

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen
Naar productievere interacties tussen wetenschap en beleid in het Westelijk veenweidegebied
Journal Papers
Dries Hegger, Peter Driessen, Esther Stouthamer & Heleen Mees (2023) Facilitating professional normative judgement through science-policy interfaces: the case of anthropogenic land subsidence in the Netherlands, Legal Ethics, DOI: 10.1080/1460728x.2023.2235184 

Conference papers