NWA-LOSS

WP2 – Mechanismen en broeikasgasemissies

In dit werkpakket worden de verzakkingsprocessen ontrafeld en gekwantificeerd. Het gaat over processen die elkaar onderling beïnvloeden zoals veenoxidatie met bijbehorende GHG-emissies, verdichting, krimp, kruip en onderzoeken van de milieu-impact van maatregelen om bodemdaling te remmen.

Het omvat parametrisering en kalibratie van procesmodellen die worden gebruikt om bodemdaling te analyseren en te voorspellen.