NWA-LOSS

WP2 – Mechanismen en broeikasgasemissies

In dit werkpakket worden de verzakkingsprocessen ontrafeld en gekwantificeerd. Het gaat over processen die elkaar onderling beïnvloeden zoals veenoxidatie met bijbehorende broeikasgasemissies, verdichting, krimp, kruip en onderzoeken van de milieu-impact van maatregelen om bodemdaling te remmen.

Bodemdaling in zachte kleiachtige gronden en veengronden wordt beschouwd als het resultaat van processen van krimp, primaire consolidatie, viskeusgedrag (kruip), verlies van vezelsterkte en microbiële ademhaling van organisch materiaal. Milieueffecten omvatten bodemdaling-geassocieerde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door oxidatie van organisch materiaal onder aerobe en anaerobe omstandigheden.

WP2 heeft tot doel de interactieve effecten en relatieve bijdrage van deze processen aan de totale bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te ontrafelen en een constitutief model te bouwen dat het gedrag van zachte grond kan analyseren en voorspellen.

Deelprojecten:

WP2.1 – De rol van microbiële afbraak bij veendaling

WP2.2 – Inzicht in hoe lange termijn viskeus en korte termijn elastische zachte bodemvervorming leiden tot bodemdaling

WP2.3 Uitstoot van broeikasgassen en krimp en zwelling in veen

WP2.4 Fysische en chemische processen in bodemdaling door krimp van kleien