NWA-LOSS

WP1 – Meten en monitoren

In dit werkpakket wordt onderzoek gedaan om de totale bodembeweging te ontwarren en het verschil te ontmantelen tussen ondiepe en diepe bodembeweging en tussen antropogene (menselijke) en natuurlijke bijdragen. Ook worden bodemdalingsaspecten die verband houden met de zeespiegelstijging meegenomen (bijvoorbeeld verzilting).

We meten en monitoren de bodemdalingspercentages op lokale en regionale schaal. Het onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van op InSAR-satelliet gebaseerde radartechnologie met hoge resoluties en het integreren daarvan met geofysische modelleringstechnieken. InSAR-technieken worden ontwikkeld om zachte bodemdaling in landbouw- en stedelijke gebieden te monitoren, met ontwarde signalen van grondwater-, zout- en koolwaterstofonttrekkingen (inverse modellering) en glacio- en hydro-isostasie (GIA-modellering, gravimetrie, achtergrond regionale relatieve zeespiegelstijging).