NWA-LOSS

WP1 – Meten en monitoren

In dit werkpakket wordt onderzoek gedaan naar het ontwarren van de totale bodembeweging in verschillende componenten. Hiermee wordt gekeken naar het verschil tussen ondiepe en diepe bodembeweging enerzijds, en tussen antropogene (menselijke) en natuurlijke oorzaken anderzijds. Ook worden bodemdalingsaspecten meegenomen die verband houden met de zeespiegelstijging, zoals verzilting.

We meten en monitoren de bodemdalingssnelheden op lokale en regionale schaal met geodetische technieken. Onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van satellieten met radartechnologie (InSAR: Interferometrische Synthetische Apertuur Radar) en het integreren daarvan in geofysische modelleringstechnieken. InSAR-technieken worden ontwikkeld om ondiepe bodemdaling in landbouw- en stedelijke gebieden te monitoren, zowel door veenafbraak en -dynamiek als door grondwater-, zout-, olie- en gasonttrekkingen (inverse modellering) en glacio- en hydro-isostasie (GIA-modellering, gravimetrie, achtergrond regionale relatieve zeespiegelstijging).

Deelprojecten:

WP1.1 – InSAR tijdreeksen
Bodembeweging schatten van de aarde op basis van radardata opgenomen door satellieten.

WP1.2 – Ontwarren van verschillende bronnen van bodemdaling
Identificatie van de belangrijkste parameters van bodemdaling door inversie.

WP1.3 – Bodemdaling, relatieve zeespiegelstijging, GIA
Volgen en traceren van het gebruik van GIA-modellering in de procesketens van InSAR-gegevensverwerking (WP1.1) en ruimtelijke voorspelling van bodemdaling (WP3), met name voor scenario’s met zeespiegelstijging in de 21e eeuw.