NWA-LOSS

WP2.1 – De rol van microbiële afbraak bij veenbodemdaling

Veenverlies leidt tot bodemdaling door de bekende processen krimp, kruip, consolidatie en aërobe afbraak. De snelheid van deze processen is afhankelijk van de grondwaterstand. De grondwaterstand bepaalt namelijk de zuurstofindringing in het veen en daarmee de dikte van de anoxische (zuurstofloze) zone. Eerdere studies richtten zich vooral op aërobe (zuurstofrijke) veenafbraak vanwege de relatief grote bijdrage aan bodemdaling en broeikasgasemissies. Desalniettemin toonden sommige onderzoeken aan dat microbiële en fysische processen, die plaatsvinden onder anoxische omstandigheden, ook in belangrijke mate kunnen bijdragen aan bodemdaling.

In dit onderzoek bestuderen we de anoxische zone om de mechanismen en drijfveren van microbiële veenafbraak beter te begrijpen. Anoxische zones bevatten namelijk relatief goed bewaard gebleven veen. Dit kan ons helpen om de geschiedenis van de bovenliggende zuurstofrijke laag te ontrafelen en zo de toekomst te voorspellen.

Het doel van het onderzoek in WP2.1 is de rol van microbiële afbraak bij veenbodemdaling en de relatie met andere bodemdalingsprocessen (primaire consolidatie en kruip) te begrijpen. Het onderzoek focust daarbij op oxische en anoxische afbraaksnelheden van Nederlandse veengebieden en de verschillende factoren die de afbraaksnelheden bepalen. Ook worden bewijzen verzameld voor de interactie van biologische en fysische mechanismen van bodemdaling.

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Onderzoekers
De promovendus die werkt aan project WP 2.1 is Duygu Tolunay (UU-BIO). De werkzaamheden zijn gestart op September 2020. Het project wordt begeleid door Mariet Hefting, Gilles Erkens en George Kowalchuk.
Email: d.tolunay@uu.nl, UU-webpage: https://www.uu.nl/medewerkers/DTolunay, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/duygu-tolunay-5b511759/

Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen

Begrijpen van de afbraaksnelheden van veen uit gedraineerde veengebieden (samenvatting van het artikel Aerobic and anaerobic decomposition rates in drained peatlands: Impact of botanical composition)

 Journal Papers

Tolunay, D., Kowalchuk, G. A., Erkens, G., & Hefting, M. M. (2024). Aerobic and anaerobic decomposition rates in drained peatlands: Impact of botanical composition. Science of the Total Environment, 172639. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172639

Conferences
TISOLS 2023, mondelinge presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=VOgKnTyJT58

NAEM (Netherlands Annual Ecology Meetings) 2022, poster presentatie: https://www.nern.nl/sites/default/files/Reader_2022_revised%20v3.pdf