NWA-LOSS

WP2.3 – Uitstoot van broeikasgassen en krimp en zwelling in veen

Veenbodems spelen een belangrijke rol in de wereldwijde koolstofcyclus, doordat ze grote voorraden koolstof kunnen vastleggen. Deze koolstofvoorraad wordt bedreigd doordat veengebieden over de hele wereld al eeuwenlang actief worden ontwaterd om de bodem geschikt te maken voor land- of bosbouw. Dit leidt tot afbraak van veen en de daaropvolgende uitstoot van de broeikasgassen CO2 en distikstofoxide (N2O) naar de atmosfeer. Aan de andere kant wordt de productie van methaan (CH4) geremd.

Ontwatering van veengronden in Nederland veroorzaakte in 2018 een emissie van 5,6 Mton CO2 en 2,3 kton N2O. Aangezien Nederland een algemeen doel heeft geformuleerd om de emissie van graslanden op veengronden in 2030 met 1 Mton CO2-equivalent te verminderen, is het noodzakelijk meer te weten over de mogelijkheden om broeikasgasemissies uit organische gronden tegen te gaan. Dit onderzoeksproject richt zich op het tegengaan van de oxidatie van organische stof en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling van veenweiden in Nederland.

In het onderzoek wordt gekeken naar de effecten van grondwaterstandsbeheer in een veranderend klimaat. Om te begrijpen hoe de grondwaterstand veenoxidatie beïnvloedt, moeten we eerst het effect ervan op het bodemvochtgehalte begrijpen. De bodemsamenstelling, interacties van waterhuishouding, verdamping en de volumeveranderingen als gevolg van vochtveranderingen, zijn hierbij relevant.

Daarnaast kijken we in meer detail naar de emissie van N2O uit veenweidebodem. Niet alleen bodemvochtomstandigheden, maar ook mesttoepassing en begrazing spelen hier een belangrijke rol in. De mechanismen en interacties worden onderzocht in veldexperimenten in Zegveld.

GHG flux experiment on the experimental farm KTC Zegveld

Greenhouse gas flux measurements in one of the field experiment on the experimental farm KTC Zegveld

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Onderzoekers
De promovendus die werkt aan project WP 2.3 is Erne Blondeau (WU, Soil Biology group). De werkzaamheden zijn gestart in september 2020. Het project wordt begeleid door Jan Willem van Groenigen (WU), Gerard Velthof (WENR), Marius Heinen (WENR) en Jan van den Akker (WENR).
E-mail: erne.blondeau@wur.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/erne-blondeau-949a73135

Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen

Journal Papers

Conferences