NWA-LOSS

WP3.2 – Beoordeling van schade aan gemetselde gebouwen veroorzaakt door verzakkingen

In Nederland hebben veel (historische) gemetselde gebouwen last van zakkingen en schade als gevolg van bodemdaling. Deze zakkingen worden beïnvloed door de samenstelling van de bodem (die vaak sterk verschilt), de grondwaterstand en het gewicht van gebouwen en de soort fundering (op staal of op palen) (Figuur 1).

Structure - foundation - subsurface system

Figuur 1. Een illustratie van het gebouw-fundering-ondergrondsysteem.

Het grootste deel van de woningvoorraad in Nederland bestaat uit laagbouwwoningen, zoals rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. Als deze een ondiepe funderingen hebben (ook wel fundering op staal genoemd), hebben ze veel last van de bodembewegingen die optreden. De kans is groot dat er door bodembeweging vervormingen optreden, het gebouw scheef gaat staan of dat erscheuren ontstaan .

Het doel van dit onderzoek is om schade te kunnen beoordelen en voorspellen die het gevolg is van bodemdaling. De hoeveelheid schade die te verwachten is hangt bijvoorbeeld af van de opbouw van de bodem, de gebouwkenmerken (hoe is het gebouwd? Hoeveel ramen/openingen zitten erin?) en het grondwaterregime (is de grondwaterstand verlaagd of verhoogd? Veroorzaakt klimaatverandering of een andere ingreep een verandering van de grondwaterstand?)).

De resultaten dit deel van het onderzoek zijn waardevolle input voor de evaluatie van bodemdalingsrisico’s bij gebouwen en kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van adaptatie- en mitigatiestrategieën.

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Onderzoekers
De promovendus die werkt aan project WP 3.2 is Alfonso Prosperi (TUD). De werkzaamheden zijn gestart op 1 oktober 2020. Het project wordt begeleid door Jan Rots (TUD), Mandy Korff (TUD / Deltares), en Paul Korswagen Eguren (TUD).
Email: a.prosperi@tudelft.nl, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alfonsoprosperi/

Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen
       Modellering van de schade aan gemetselde gebouwen door bodemdaling – Alfonso Prosperi (samenvatting van het paper Sensitivity modelling with objective damage assessment of unreinforced masonry façades undergoing different subsidence settlement pattern).
Schade aan gemetselde gebouwen door bodemdaling (samenvatting van het paper Empirical fragility and ROC curves for masonry buildings subjected to settlements).

Journal Papers
       Prosperi, A., Longo, M., Korswagen, P. A., Korff, M., & Rots, J. G. (2023). Sensitivity modelling with objective damage assessment of unreinforced masonry façades undergoing different subsidence settlement patterns. Engineering Structures, 286, 116113.
       Prosperi, A., Korswagen, P. A., Korff, M., Schipper, R., & Rots, J. G. (2023). Empirical fragility and ROC curves for masonry buildings subjected to settlements. Journal of Building Engineering, 68, 106094.