NWA-LOSS

WP1.2 – Ontwarren van verschillende bronnen van bodemdaling

Door de mens veroorzaakte bodemdaling is vaak de som van bodemdaling op verschillende diepten. Ondiepe oorzaken (tot ~10 meter diepte) zijn bijvoorbeeld zetting door aanleg van infrastructuur en gebouwen, landgebruik, en grondwateronttrekkingen. Dit laatste kan ook op tussenliggende diepten (10 – ~enkele honderden meters) een rol spelen. Diepe oorzaken (enkele honderden meters – kilometers) zijn bijvoorbeeld winning van zouten en gas.

Het is nu vaak onduidelijk waardoor bodemdaling wordt veroorzaakt. Om de bijdrage van de processen op verschillende diepten beter te begrijpen, combineren we in dit onderzoek de verschillende processen die de totale bodemdaling beïnvloeden in één bodemdalingsmodel. Dit wordt gekalibreerd met waargenomen bodemdaling. Deze waargenomen bodemdaling bestaat uit metingen van Interferometrische Synthetische Apertuur Radar (InSAR), waterpassingen en/of GPS-gegevens. In de bodemdalingsmodellen worden krimp van klei, oxidatie van veen, kruip en verdichting gemodelleerd aan de hand van beproefde modellen.

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Onderzoekers
De promovenda die werkt aan project WP 1.2 is Manon Verberne. De werkzaamheden zijn gestart op 1 mei 2021. Het project wordt begeleid door Peter Fokker en Kay Koster. De promotor is Hans de Bresser. E-mail: m.a.m.verberne@uu.nl / manon.verberne@tno.nl


Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen
         Achtergronddaling in het stedelijk gebied van Almere (samenvatting van het paper Disentangling shallow subsidence sources by data assimilation in a reclaimed urbanized coastal plain, South Flevoland polder, the Netherlands)

Journal Papers
         Verberne, M., Koster, K., Lourens, A., Gunnink, J., Candela, T., & Fokker, P. A. (2023). Disentangling shallow subsidence sources by data assimilation in a reclaimed urbanized coastal plain, South Flevoland polder, the Netherlands. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 128(7), e2022JF007031.

Conferences