NWA-LOSS

WP4.1 – Technische maatregelen

Dit deelproject onderzoekt technische en landschapsecologische maatregelen om bodemdaling en de negatieve gevolgen daarvan te voorkomen.

In het landelijk gebied wordt gekeken naar technische maatregelen om bestaande landbouw, veelal melkveehouderij, te continueren, alsmede andere vormen van landgebruik, in het bijzonder natte teelt van gewassen als lisdodde en cranberry. Er is daarbij oog voor ruimtelijke afstemming en de onderlinge samenhang tussen de maatregelen. Ook wordt er nagedacht over de uitdagingen bij het opschalen van maatregelen. Hierbij komen transitiepaden in beeld, waarbij bestaand landgebruik in kwetsbare gebieden geleidelijk met zo min mogelijk maatschappelijke pijn kan worden uitgefaseerd, terwijl parallel daaraan nieuwe vormen van landgebruik en geavanceerde technische maatregelen verder worden ontwikkeld.

Onderzoekers
Nicoletta Nappo (TU Delft) onderzoekt maatregelen voor stedelijke gebieden, en Tom Wils (TU Delft / WEnR) onderzoekt maatregelen voor landelijke gebieden. Beide postdocs worden bijgestaan door Mandy Korff (TU Delft / Deltares) en Jan van den Akker (WEnR).

Artikelen
Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen

Journal Papers

Conferences