NWA-LOSS

WP4.3 – Juridische aspecten van bodemdaling: verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

De aanpak van bodemdaling in Nederlandse veenweidegebieden is een van de grote uitdagingen in de fysieke leefomgeving, zowel in het landelijke als het stedelijke gebied. Bodemdaling, en de processen die daaraan ten grondslag liggen, zoals veenoxidatie, hebben verschillende nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving, zoals broeikasgasemissies, aantasting van de natuurwaarden en verslechtering van de waterkwaliteit. Ook leidt het tot veel schade aan funderingen en gebouwen, infrastructuur en de ongefundeerde stedelijke omgeving.

Met een doeltreffende aanpak van bodemdalingsopgave door, voornamelijk, overheden kunnen veel van deze nadelige gevolgen worden voorkomen of Sectoral policy and legal goals to integrated policy makingbeperkt. In WP4.3 wordt dan ook onderzocht hoe overheden hun omgevingsrechtelijke taken en bevoegdheden op een doeltreffende wijze kunnen uitoefenen voor de aanpak van de bodemdalingsopgave in stedelijke en landelijke veengebieden in Nederland. In kaart wordt gebracht welke maatregelen verschillende overheden (Rijk, provincie, gemeente en waterschap) hiervoor kunnen treffen en welke beleids-, juridische en feitelijke instrumenten zij daarvoor in kunnen zetten. Ook wordt onderzocht hoe bestaande omgevingsrechtelijke kaders zouden kunnen worden aangepast voor effectievere beleids- en besluitvorming. Het onderzoek richt zich tenslotte op de vraag of en in welke gevallen overheden aansprakelijk zijn voor schade door bodemdaling, dan wel voor maatregelen om bodemdaling tegen te gaan (zoals peilopzet).

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Onderzoekers
De promovendus die werkt aan project WP 4.3 is Martijn van Gils (UU). Het project wordt begeleid door prof. dr. Marleen van Rijswick (UU) en dr. Frank Groothuijse (UU).

Artikelen
Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen
H2O Artikel: De juridische (on)mogelijkheden voor het verminderen van broeikasgasemissies uit veen (Martijn van Gils, Frank Groothuijse (Universiteit Utrecht)): https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/de-juridische-on-mogelijkheden-voor-het-verminderen-van-broeikasgasemissies-uit-veen

Journal Papers
van Gils, M., Groothuijse, F., van Rijswick, H., & Stouthamer, E. (2021). Bodemdaling in Nederlandse veengebieden: Knelpunten voor solide beleid en besluitvorming. Milieu en Recht, 2021(2), 112.

Conferences